iPub nắm giữ bản quyền độc quyền ebook và sách giấy trong thời gian tác giả hợp tác cùng iPub kinh doanh/gọi vốn cho dự án.

Khi tác giả gỡ dự án, không kinh doanh trên iPub nữa và quyết toán đầy đủ chi phí, bản quyền ebook và sách giấy chỉ còn thuộc về tác giả.

Đối với sản phẩm sách giấy sau khi xuất bản thành công, tác giả có thể chủ động kinh doanh qua các kênh khác.