Bạn hoàn toàn có thể lựa chọn bất kỳ dịch vụ nào theo nguyện vọng của minh.
  • Chỉ sách giấy.
  • Chỉ ebook.
  • Cả sách giấy và ebook.

Tất cả đều có thể. 

Đăng tải ngay dự án tại đây.