Khi đăng tải dự án lên iPub, có 2 hình thức triển khai bạn có thể cân nhắc.

1/ Crowdfunding - Huy động vốn từ cộng đồng.

- Tác giả đăng tải dự án và chia sẻ, kêu gọi cộng đồng đọc ủng hộ dự án bằng cách đặt hàng trước dự án đó.

- Sau khi số lượng đặt hàng đáp ứng đủ chi phí xuất bản mà tác giả đã ước tính trong mục "Ước tính lợi nhuận", iPub sẽ tiến hành các thủ tục để xuất bản dự án cho tác giả (xin cấp phép xuất bản, in ấn, phát hành).

- Trong quá trình đó, iPub sẽ cùng tác giả phối hợp truyền thông để huy động vốn và thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm sau khi xuất bản dự án thành công.

2/ Self-funding - Tác giả chủ động chi phí triển khai xuất bản.

(Lưu ý: Sẽ phát sinh phí quản lý nếu tác giả lựa chọn phương án này.)

- Tác giả đăng dự án và ước tính chi phí sản xuất dự án ở mục Ước tính lợi nhuận.

- Dựa trên phần ước tính chi phí, iPub sẽ gửi hợp đồng và báo giá chi tiết các dịch vụ tác giả đã đăng ký cho xuất bản phẩm.

- Dự án sẽ được triển khai xuất bản ngay, không cần chờ gọi vốn.

- Sau khi có sản phẩm, tác giả sẽ cùng iPub phối hợp truyền thông, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm trên ipub.vn.